Regulamin strony internetowej


Postanowienia wstępne

 1. Podmiotem świadczącym usługi fizjoterapeutyczne FizjoSens Centrum Terapii i Diagnozy oraz prowadzącym stronę internetową pod adresem https://fizjo-sens.pl/ jest KRAFC CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu (49-200), przy ul. Trzech Kotwic 11 B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238506, legitymująca się NIP: 74719161565.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do osób korzystających z usług fizjoterapeutycznych FizjoSens Centrum Terapii i Diagnozy za pośrednictwem Strony i określa zasady korzystania ze Strony oraz zasady i tryb zawierania Umów, a także korzystania z Usług.
 3. Korzystanie z Usług FizjoSens oraz ze Strony jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Definicje

 1. FizjoSens – podmiot świadczący usługi fizjoterapeutyczne, tj. KRAFC CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu, oferowane za pośrednictwem Portalu.
 2. Kupujący – osoba fizyczna, zapisująca Pacjenta na Usługę, zawierająca w tym celu z FizjoSens umowę za pośrednictwem Portalu i zobowiązująca się do zapłaty za zamówioną Usługę zgodnie z Cennikiem lub indywidualnymi ustaleniami z Fizjosens.
 3. Pacjent – małoletnia osoba fizyczna, która korzysta z oferty FizjoSens w zakresie usług polegających na konsultacji, diagnozie lub terapii rehabilitacyjnej.
 4. Usługa – usługi fizjoterapeutyczne, polegające na konsultacji, diagnozie lub terapii rehabilitacyjnej, oferowane przez FizjoSens, będące przedmiotem Umowy.
 5. Strona – strona internetowa prowadzona przez FizjoSens pod adresem https://fizjo-sens.pl/, za pośrednictwem której Kupujący może zamówić Usługę oraz dokonać płatności za Usługę.
 6. Umowa – umowa o świadczenie Usługi między Kupującym a FizjoSens zawierana za pośrednictwem Strony.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Strony.
 8. Wizyta – wizyta Pacjenta mająca na celu skorzystanie z zamówionej Usługi.
 9. Rezerwacja terminu – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Rezerwacyjnego znajdującego się na Stronie bądź telefonicznie i osobiście w godzinach pracy FizjoSens wskazanych w § 5 pkt 3., zmierzające do zawarcia Umowy.
 10. Formularz rezerwacyjny – interaktywny formularz dostępny w Portalu, umożliwiający Rezerwację Terminu poprzez wybór usługi, liczby osób oraz terminu wykonania usługi, a także sposobu Płatności.
 11. Cennik – cennik usług dostępny w siedzibie FizjoSens lub na Stronie pod adresem: https://fizjo-sens.pl/cennik/
 12. Formularz Kontaktowy – dostępny na Stronie formularz umożliwiający kontakt z FizjoSens.

Kontakt z FizjoSens

 1. Adres: ul. Sienkiewicza 1, 43-100 Tychy.
 2. Adres e-mail: kontakt@fizjo-sens.pl
 3. Numer telefonu: 511 769 172
 4. Z FizjoSens można porozumiewać się za pomocą adresów i numerów telefonu podanych w niniejszym paragrafie, a także za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego na Stronie.
 5. Za pośrednictwem telefonu kontakt możliwy jest w godzinach pracy FizjoSens wskazanych w § 5 pkt 3.

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Strony, w tym skorzystania z Formularza rezerwacyjnego i Formularza kontaktowego, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Google Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

Postanowienia ogólne

 1. Przed skorzystaniem z Usług FizjoSens należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Rejestracja terminu i opłacenie Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. FizjoSens czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7:00-19:00.
 4. Usługi wykonywane są w Tychach (43-100), przy ul. Sienkiewicza 1 przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia.
 5. Wykonanie Usługi ma miejsce pod adresem wskazanym w § 3 pkt 1 w terminie wskazanym w Rezerwacji terminu, w godzinach pracy FizjoSens, po opłaceniu ceny zamówionej usługi wskazanej w Cenniku.
 6. Pacjent wraz z przedstawicielem ustawowym powinien pojawić się w miejscu wykonywania Usług z odpowiednim wyprzedzeniem:
  1. 10 minutowym przed pierwszą wizytą, w celu dopełnienia formalności, w tym założenia Karty Pacjenta;
  2. 10 minutowym przed każdą kolejną wizytą, w celu przygotowania do zajęć.
 7. Przy pierwszej wizycie przedstawiciel ustawowy Pacjenta składa oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z Usług. Przedstawiciel ustawowy Pacjenta zobowiązuje się do udzielenia pełnej i wszechstronnej informacji na temat stanu swojego zdrowia.
 8. Przedstawiciel ustawowy Pacjenta wyraża zgodę na świadczenie zdrowotne małoletniego.
 9. Za wykonaną usługę Kupujący może otrzymać Fakturę.

Formularz rezerwacyjny

 1. W celu zarezerwowania terminu Usługi za pośrednictwem Formularza rezerwacyjnego należy:
  1. wybrać Usługę z listy dostępnych Usług (rozwijane menu);
  2. wskazać liczbę osób będących Pacjentami;
  3. wybrać datę i godzinę wykonania Usługi, a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”;
  4. w podsumowaniu wskazać dane Kupującego, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”;
 2. Celem dokończenia procesu rezerwacji terminu Usługi należy wybrać sposób oraz dokonać płatności stosując się do komunikatów wyświetlanych na Stronie.
 3. Kupujący może również zarezerwować termin Usługi drogą telefoniczną bądź osobiście pod adresem wskazanym w § 5 pkt 4.

Metody płatności

 1. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. osobiście;
  2. na rachunek bankowy FizjoSens o nr 28109016520000000152816062;
  3. online;
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A. działająca pod marką „Przelewy24”.
 3. Płatności osobiście można dokonać w formie gotówkowej bądź za pośrednictwem karty płatniczej przed rozpoczęciem usługi.
 4. Szczegółowe informacje na temat metod płatności znajdują się na Stronie pod adresem https://fizjo-sens.pl/kontakt/
 5. FizjoSens dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

Zawarcie oraz wykonanie Umowy

 1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług fizjoterapeutycznych pomiędzy Kupującym a FizjoSens następuje po uprzednim zarezerwowaniu przez Kupującego terminu za pomocą Formularza rezerwacyjnego zgodnie z § 6 Regulaminu oraz opłaceniu usługi zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu rezerwacji FizjoSens niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie za pośrednictwem stosownej wiadomości e-mail wysłanej na adres Kupującego wskazany w Formularzu rezerwacyjnym. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości email zostaje zawarta Umowa między Kupującym a FizjoSens.
 3. W przypadku płatności elektronicznych albo za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 48 godzin od dnia złożenia rezerwacji. W przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana.
 4. Wskazana w rezerwacji godzina jest godziną rozpoczęcia usług fizjoterapeutycznych. Pacjent powinien pojawić się z 15 minutowym wyprzedzeniem w celu przygotowania.
 5. Spóźnienie się Pacjenta na umówioną Usługę może wiązać się z koniecznością skrócenia czasu usługi lub umówienia na inny termin. W takiej sytuacji potrącona zostanie opłata za usługę w pełnej wysokości.
 6. FizjoSens zastrzega możliwość zmiany specjalisty świadczącego Usługę na innego o kwalifikacjach i umiejętnościach odpowiadających umówionej Usłudze.
 7. Za przedmioty pozostawione na terenie FizjoSens bez opieki, FizjoSens nie ponosi odpowiedzialności.

Zmiany i odwołanie terminu wizyty

 1. Kupujący może odwołać bądź zmienić termin wizyty z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem.
 2. Odwołania można dokonać osobiście, telefonicznie lub drogą mailową za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w § 3 pkt 1-3 niniejszego Regulaminu. W celu odwołania lub przesunięcia terminu wizyty należy podać imię i nazwisko Pacjenta bądź Kupującego oraz termin, kiedy planowana wizyta miała się odbyć.
 3. W przypadku nieodwołania wizyty w sposób opisany w pkt. 1 i 2 powyżej FizjoSens zastrzega możliwość potrącenia uiszczonej przez Kupującego opłaty.
 4. Wizyty odwołane z przyczyn leżących po stronie FizjoSens zostają przesunięte na inny termin ustalony wspólnie z Kupującym.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Strony jest FizjoSens.
 2. Dane osobowe Kupujących zbierane przez administratora za Strony zbierane są w celu realizacji Usług, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy i wykonania Usługi.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności, znajdująca się na Stronie pod adresem https://fizjo-sens.pl/polityka-prywatnosci/ która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Newsletter

 1. Newsletter ma na celu dostarczanie osobie, która poda adres poczty elektronicznej oraz oświadczy o akceptacji Regulaminu, informacji promocyjnych dotyczących świadczenia przez FizjoSens Usług.
 2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. W każdym czasie można zrezygnować z Newslettera poprzez poinformowanie FizjoSens drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 3 pkt 2 niniejszego Regulaminu.

Formularz kontaktowy

 1. Osoba zainteresowana kontaktem z FizjoSens może skorzystać z Formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie.
 2. W celu skorzystania z Formularza kontaktowego należy wypełnić dane osobowe niezbędne do kontaktu, wpisać treść wiadomości i wyrazić zgodę na przetwarzanie przekazanych danych. Dane będą przetwarzanie zgodnie z Polityką prywatności.

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, zgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawa.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć z zachowaniem terminów wskazanych w § 10 niniejszego Regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć osobiście, telefonicznie lub drogą mailową za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w § 3 pkt 1-3 niniejszego Regulaminu. W celu odstąpienia należy podać imię i nazwisko Pacjenta bądź Kupującego oraz termin, kiedy planowana wizyta miała się odbyć.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje jeżeli Usługa została wykonana przez FizjoSens w pełni.

Reklamacje

 1. Kupującemu oraz Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania reklamacji w związku z wykonaniem przez FizjoSens Usługi.
 2. Reklamacje mogą być wnoszone z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, bądź też nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu wykonania Usługi.
 3. Reklamacje należy złożyć osobiście, telefonicznie lub drogą mailową za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w § 3 pkt 1-3 niniejszego Regulaminu. W celu rozpatrzenia reklamacji należy podać imię i nazwisko Pacjenta bądź Kupującego, termin wykonania Usługi oraz określenie przyczyn reklamacji i ewentualnych żądań. Ponadto Kupujący bądź Pacjent zobowiązany jest podać dane kontaktowe, na które FizjoSens przekaże informacje co do rozpatrzenia reklamacji.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni liczonych od dnia doręczenia reklamacji do FizjoSens.
 5. FizjoSens w terminie wskazanym w pkt. 3 powyżej przekaże za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych przez Kupującego bądź Pacjenta informację o uwzględnieniu bądź odrzuceniu reklamacji. W razie odrzucenia reklamacji FizjoSens wskaże przyczyny jej odrzucenia.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. FizjoSens zastrzega prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu, w szczególności podyktowanych zmianami obowiązujących przepisów prawa.