Polityka prywatności

Dbamy o Twoje dane

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego nałożonego mocą art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej RODO. . 

Podstawowe objaśnienia:

Administrator danych

Krafc Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Brzegu, ul. Trzech Kotwic, nr 11B, 49-300 Brzeg, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 817684, posługujący się nr NIP: 747-191-61-56.

Pacjent

Osoba fizyczna, która korzysta z oferty Administratora polegającej na konsultacji, diagnozie lub terapii rehabilitacyjnej

Przedstawiciel ustawowy

Osoba fizyczna, która zapisuje Pacjenta na zajęcia rehabilitacyjne prowadzone przez Administratora

Użytkownik

Osoba fizyczna, która korzysta ze strony Administratora pod adresem www.fizjo-sens.pl, w tym kontaktuje się przez formularz kontaktowy widniejący na stronie

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Mail kontaktowy do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: rodo@podyplomowka.edu.pl

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwane dalej RODO;
 2. Ustawa z dnia 06.11.2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zwana dalej p.p.;
 3. Ustawa z dnia 25.09.2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty, zwana dalej z.f.
 4. Ustawa z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa, zwana dalej Ordynacją:
 5. Ustawa z dnia 11.06.2004 roku o podatku od towarów i usług, zwana dalej VAT;
 6. Ustawa z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwana dalej ś.u.d.e..

Sposób przetwarzania danych

Pacjent lub Przedstawiciel ustawowy działający w imieniu małoletniego Pacjenta w związku z zapisaniem się na konsultacje, diagnozę lub terapię rehabilitacyjną prowadzoną przez Administratora może być poproszony o podanie następujących danych lub informacji:

 1. Imię i nazwisko Pacjenta;
 2. Adres zamieszkania Pacjenta;
 3. Nr PESEL Pacjenta;
 4. Data urodzenia Pacjenta;
 5. Opis stanu zdrowia Pacjenta;
 6. Dokumentacja medyczna Pacjenta pochodzącą od innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie niezbędnym do udzielnych przez Administratora świadczeń zdrowotnych;
 7. Dokumentacja zdjęciowa wykonywana pod kątem zdrowotnym Pacjenta;
 8. Imię i nazwisko Przedstawiciela ustawowego (jeśli Pacjent jest osobą małoletnią);
 9. Adres zamieszkania Przedstawiciela ustawowego (jeśli Pacjent jest osobą małoletnią).

Ponadto Pacjent lub Przedstawiciel ustawowy w celu lepszej komunikacji z Administratorem podaje swój nr telefonu oraz adres mailowy – są to dane dodatkowe, których podanie nie jest konieczne dla zawarcia umowy.

Nadto Pacjent lub Przedstawiciel ustawowy działający w imieniu małoletniego Pacjenta wyraża dobrowolną zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych w postaci wykonywania zdjęć (wizerunek) i umieszczania ich na kontach społecznościowych Administratora lub na jego stronie internetowej.

Użytkownik zainteresowany ofertą Administratora wypełnia formularz kontaktowy, na podstawie którego przesyłane są konkretne oferty do niego. W formularzu Użytkownik podaje swoje dane takie jak imię i nazwisko, nr telefonu czy adres mailowy. Są to dane niezbędne do wykonania opisanej wyżej usługi – bez tych danych nie jest możliwe skontaktowanie się z Użytkownikiem.

Podanie powyższych danych jest obowiązkowe, gdyż bez nich nie jest możliwe nawiązanie zapisanie się na daną usługę świadczoną przez Administratora.

Administrator wskazuje również, że w siedzibie, gdzie organizuje świadczone przez siebie usługi, tj. w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, stosowany jest monitoring, a tym samym przetwarzany jest wizerunek Pacjenta oraz Przedstawiciela ustawowego. Dane pochodzące z monitoringu usuwane są po 30 dniach od ich pobrania. 

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Wykonanie przedmiotu umowy (art. 6 ust. 1 lit. b w zw. z lit. c RODO);
 2. Przesyłanie informacji marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO);
 3. Wykonywanie zdjęć Pacjentów i wykorzystywanie ich dla celów promocji Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO);
 4. Promowanie Administratora i prowadzonej przez niego działalności (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. Zabezpieczenie mienia Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. Przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej w związku wystawionym rachunkiem za dokonanie sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. art. 86 § 1 w zw. z art. 70 Ordynacji oraz art. 111 w zw. z art. 112 VAT);
 7. Prowadzenie baz danych Pacjentów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 8. Dochodzenie przez Administratora ewentualnych roszczeń z tytułu nawiązanej z Pacjentem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw);

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe Pacjenta i Przedstawiciela ustawowego mogą być przekazywane:

 1. Podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora;
 2. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora;
 3. Podmiotom zajmującym się obsługą księgową Administratora;
 4. Innym Kontrahentom Administratora, którzy prowadzą tożsamą działalność gospodarczą jak Administrator.

Dobrowolność podania danych osobowych

Pacjent i Przedstawiciel ustawowy działający w imieniu małoletniego Pacjenta korzystający z oferty Administratora wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Bez podania wymaganych, obowiązkowych danych osobowych nie jest możliwe nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z Przedstawicielem ustawowym i Pacjentem. Należy wskazać, że Administrator przez umowę rozumie założenie karty pacjenta, gdzie wpisywane są wszelkie dane dotyczące Pacjenta. Jeżeli Pacjent lub Przedstawiciel ustawowy działający w imieniu małoletniego Pacjenta będzie chciał cofnąć zgodę na przetwarzanie danych to Administrator uzna to za chęć rozwiązania stosunku zobowiązaniowego łączącego Strony.


W przypadku wyrażeniu zgody na wykonywanie zdjęć i umieszczanie ich na stronie lub  portalach społecznościowych Administratora Pacjent lub Przedstawiciel ustawowy działający w imieniu małoletniego Pacjenta może w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych.


Użytkownik wypełniając formularz dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych, a tym samym otrzymywania mailowych informacji dotyczących Administratora, jak również kontaktowanie się z Użytkownikiem pośrednio lub bezpośrednio przez Administratora. Użytkownik potwierdza Administratorowi, że zapoznał się  z niniejszą Polityką prywatności, a także, że jest świadomy celu przetwarzania danych osobowych. 


Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

Okres przechowywania danych

Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych Administrator informuję, że dane osobowe przetwarza przez okres:

 1. Do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z wykonania zawartej umowy – w odniesieniu do danych osobowych podanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
 2. 20 lat – w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej Pacjenta niezbędnej do zawarcia i wykonania umowy;
 3. 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 4. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 5. 30 dni – w odniesieniu do danych zbieranych dane zbierane przez system monitoringu.

Po w/w terminach dane Pacjenta i Przedstawiciela ustawowego są usuwane. 

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Pacjent, Przedstawiciel ustawowy i Użytkownik mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia. Skorzystanie przez nich z jednego z praw wskazanych powyżej polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres Administratora. Nadto mają oni prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pod adresem mailowym: rodo@podyplomowka.edu.pl